นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และการโฆษณา

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยวิธีการแบบ อัตโนมัติ เช่น คุกกี้ เว็บ บีคอน และข้อมูลจากเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมด้วยวิธีการดังกล่าวได้แก่ ไอพี แอดเดรส รหัสประจำอุปกรณ์ คุณลักษณะเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ คุณลักษณะเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้ภาษา URLs อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ของเรา วันที่และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ เราและสถิติการใช้งานอื่นๆ“คุกกี้” คือไฟล์ที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อ ระบุ เบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือจัดเก็บข้อมูลหรือข้อมูลการตั้งค่าเบราว์เซอร์“เว็บ บีคอน” หรือเป็นที่รู้จักในชื่อของ อินเทอร์เน็ต แท็กพิกเซล แท็ก หรือ GIF แบบโปร่งใส จะเชื่อมต่อเว็บเพจกับ เว็บ เซิร์ฟเวอร์และคุกกี้ และถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้กลับไปยังเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ผ่านวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติเหล่านี้เราจะสามารถจัดเก็บ “ข้อมูลการคลิก” ซึ่งเป็นข้อมูลบันทึกลิงค์และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้คลิกขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ก) คุกกี้เชิงเทคนิค
  2. คุกกี้เชิงเทคนิคคือคุกกี้ที่ถูกนำมาใช้เพื่อ "ดำเนินการส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายสื่อสารอิเลคทรอนิคส์หรือบริการด้านสังคมสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการซึ่งได้ถูกร้องขออย่างชัดเจนโดยคู่สัญญาหรือผู้ใช้เพื่อจัดหาบริการดังกล่าว"
  3. ข) คุกกี้รวบรวมข้อมูล
  4. คุกกี้รวบรวมข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้ โดยจะถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อความโฆษณาตามความชื่นชอบที่แสดงโดยผู้ใช้งานระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้มีคุณลักษณะที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานค่อนข้างมาก กฎหมายท้องท้องถิ่นและกฎหมายยุโรปได้กำหนดให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ดังกล่าวแก่ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อขอรับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบอัตโนมัติอย่างไร

บันทึกการใช้งานอาจถูกรวบรวมและจัดเก็บเมื่อท่านคลิกเว็บไซต์ของเรา เราเชื่อมโยงองค์ประกอบข้อมูลบางประการ ที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านวิธีการแบบอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเบราว์เซอร์ของท่านกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้มาเกี่ยวกับท่าน เพื่อทำให้เราทราบว่าท่านได้เปิดอีเมล์ที่เราส่งถึงท่านหรือไม่ เป็นต้น เบราว์เซอร์ของท่านอาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ วิธีรับการแจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภทหรือวิธีจำกัดหรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท เบราว์เซอร์ของ ท่านจะช่วยให้ท่านสกัดกั้นคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราหาก ปราศจากคุกกี้เราจะขอรับ ความยินยอมจากท่านก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการใช้คุกกี้หรือวิธีการแบบ อัตโนมัติที่คล้ายคลึงกันตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน เครื่องมือ วิดเจ็ตและ ปลั๊กอินของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา เช่น สื่อสังคม เครื่องมือสำหรับการใช้งานร่วมกัน อาจใช้วิธีการแบบ อัตโนมัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของท่านกับคุณสมบัติเหล่านี้ ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยตรงโดย ผู้จัดหาคุณสมบัติต่างๆ และเป็นไปตามนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว ManpowerGroup จะไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยว ข้องตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะขอรับความยินยอมจากท่านก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ ใช้คุกกี้หรือวิธีการแบบอัตโนมัติที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ เว็บ บีคอน พิกเซล ข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ และวิธีการแบบอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

  • i. ปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับผู้ใช้
  • ii. จัดหาเนื้อหาที่ปรับตามความสนใจของผู้ใช้และวิธีที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ของเราและ
  • iii. การบริหารจัดการเว็บไซต์ของเราและธุรกิจด้านอื่น ๆ ของเรา

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ เราใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา เช่น บริการจาก Google Analytics และ Adobe Omniture ผู้จัดหาบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้บริการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ข้อมูลจาก เว็บ เซิร์ฟเวอร์ และ เว็บ บีคอน เพื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านวิธีการ เหล่านี้ (รวมถึง ไอพีแอดเดรส) อาจถูกเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ ข้อมูล เช่น เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้และเว็บไซต์ใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเพิ่มเติม เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธียกเลิกบริการ ดังกล่าว

  • Google Analytics
  • Adobe Analytics

การเก็บข้อมูลและการโฆษณาตามความสนใจ

บนเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านเพื่อจัดหาโฆษณาแก่ท่านเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับตามความสนใจของท่าน นอกจากนี้ เราอาจรับข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวจาก เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่แสดงโฆษณาของเรา ส่วนนี้ของประกาศจะระบุรายละเอียดต่าง ๆ และอธิบายวิธีการในการ ใช้สิทธิของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจบนเครือข่ายโฆษณา กรุณาเยี่ยมชมเว็บเพจเกี่ยวกับการยกเลิกสำหรับผู้บริโภคที่ aboutads.info/choices/.

ท่านอาจเห็นโฆษณาของฟิวเจอร์สลัดบนเว็บไซต์อื่น ๆ เนื่องจากเราว่าจ้างเครือข่ายโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ผ่านเครือข่ายโฆษณาดังกล่าว เราสามารถมุ่งเป้าหมายการส่งข้อความของเราถึงผู้ใช้ผ่านวิธีการเชิงประชากร ศาสตร์ตามความสนใจ พฤติกรรมและบริบท ผ่านเครือข่ายโฆษณาดังกล่าว เราสามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์ ของท่านตลอดช่วงเวลาต่าง ๆ โดยการจัดเก็บข้อมูลผ่านวิธีการแบบอัตโนมัติ รวมถึงผ่านการใช้คุกกี้ ข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ พิกเซล และ เว็บ บีคอน ของบุคคลที่สาม เครือข่ายต่าง ๆ ใช้ข้อมูลนี้ เพื่อแสดงโฆษณาที่อาจถูกปรับตามความสนใจและกิจกรรมในอดีตของท่านข้อมูลที่เครือข่ายโฆษณาอาจเก็บรวบรวม แทนเราประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านที่แสดงโฆษณาของฟิวเจอร์สลัดเช่นเพจหรือ การ โฆษณาที่ท่านเยี่ยมชมและการดำเนินการต่าง ๆ ของท่านบนเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นบน เว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเข้าร่วมเครือข่ายโฆษณาเหล่านี้ กระบวนการนี้ช่วยให้เราติดตาม ประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดของเรา เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธียกเลิกการโฆษณาตามความสนใจ บนเครือข่ายโฆษณา กรุณาเยี่ยมชม aboutads.info/choices/ตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราจะ ขอรับความยินยอมของท่านก่อนการใช้ข้อมูลของท่านสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ เว็บไซต์ของเราไม่ได้ถูก ออกแบบเพื่อตอบสนองสัญญาณ “การห้ามติดตาม” จากเบราว์เซอร์ข้อมูลที่จัดเก็บผ่านปลั๊กอินและวิดเจ็ตบนเว็บไซต์ ต่าง ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับการใช้งานร่วมกันบนสื่อสังคม) จะถูกจัดเก็บโดยตรงโดยผู้จัดหา ปลั๊กอินและวิดเจ็ตข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดหา ปลั๊กอินและวิดเจ็ต และฟิวเจอร์สลัดจะไม่ รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้จัดหาดังกล่าว

ลิงค์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์แอปพลิเคชันและการบริการของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกและข้อมูลของท่าน เว็บไซต์ของเราอาจจัดหาลิงค์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์แอปพลิเคชันและการบริการของ บุคคลที่สามซึ่งอาจดำเนินการโดยบริษัทต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในเครือของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทเหล่านี้อาจมีประกาศ และนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งเราขอแนะนำให้ท่านศึกษาประกาศและนโยบายดังกล่าวเราจะไม่ รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แอปพลิเคชันและการบริการใด ๆ ที่ไม่ใช่ของ ฟิวเจอร์สลัด

การปรับปรุงข้อมูลประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และการโฆษณา

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และการโฆษณาฉบับนี้ (รวมถึงเอกสารเพิ่มเติม) คือส่วนหนึ่งของประกาศเกี่ยวกับความเป็น ส่วนตัวของเราและอาจได้รับการปรับปรุงเป็นคราวไปเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็น ส่วนตัวและข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยประกาศบน เว็บไซต์ของเราอย่างชัดเจนโดยระบุว่ามีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อใดที่ด้านบนของประกาศแต่ละฉบับ

ช่องทางในการติดต่อเรา

ถ้าท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน กรุณาส่งจดหมายมาที่

บริษัท ไวทัลล์ แบรนด์ ประเทศไทย จำกัด 69/38 ซอย สามวา 19 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

vitals Logo
29 Vanissa Building, Building B, 21st Floor, Room B, Chidlom Soi, Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathum Wan District, Bangkok 10330
Cs@vitals.in.th

เกี่ยวกับเรา

บริการลูกค้า

แหล่งรวมข้อมูล

สินค้าแนะนำ

Payment Method

paymentmethod

โซเชียล

facebookinstagramtiktokline

Scan Me

vitals qrcode

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

app store buttonplay store button
© 2024 Vitals. All Rights Reserved.